Modern winter maintenance – Efficient and sustainable

A cost-effective winter road maintenance that meets anticipated quality levels requires effective tools for road surface forecasting and action-planning as well as effective methods for follow-up of the measures as well as the effect of the measures.

With increased digitalization, access to road surface information is getting better and better, more cost-effective and faster. This makes more efficient and more sustainable winter road maintenance possible, by using better tools, based on data from a combination of fixed and mobile sensors.

ViaPM AB, NIRA Dynamics AB, and the Luleå University of Technology will for two winters, in collaboration with the Gothenburg Traffic Administration Office, test and evaluate the benefits of using digital road information for planning, implementation, and follow-up of winter road maintenance activities on the municipal road network in Gothenburg.

Read more about the details in this article:

Omställning mot en modern, effektiv och hållbar vinterväghållning

Göteborg är första kommunen i världen att testa och utvärdera nyttan med användning av digital väglagsinformation för planering, genomförande och uppföljning av vinterväghållningsverksamhet.

Vinterväghållning är en absolut nödvändighet i ett modernt, välfungerande samhälle och är en samhällsviktig angelägenhet som berör alla kommuninvånare på ett eller annat sätt under den kalla årstiden. Det är lätt att kräva ”snö- och isfri vinterväg överallt och hela tiden” men svårt och mycket kostsamt att uppnå. En kostnadseffektiv vinterväghållning som uppfyller beslutade kvalitetsnivåer kräver effektiva verktyg för väglagsprognostisering, åtgärdsplanering samt effektiva metoder för genomförande av åtgärderna och uppföljning av leveranser och effekt av åtgärderna.

Winter-Traffic-04-2048x1365

– Dagens vinterväghållningsverksamhet på det kommunala vägnätet planeras, utförs och följs upp utifrån en subjektiv och begränsad information om väglag och de påverkande faktorerna. I takt med ökad digitalisering i samhället har tillgången till väglagsinformation blivit större, kostnadseffektivare och snabbare. Detta skapar förutsättningar för en effektivare och mer hållbar vinterväghållning tack vare bättre verktyg för planering, genomförande och uppföljning av vinterväghållning baserad på data från en kombination av fasta och mobila sensorer, t.ex. vägfriktionsdata från uppkopplade fordon, säger Håkan Johansson, planeringsledare på Trafikkontoret i Göteborgs Stad.

Trafikkontoret i Göteborg kommer i samarbetet med ViaPM, NIRA Dynamics och Luleå tekniska universitet kommer under två vintrar att testa och utvärdera nyttan med användning av digital väglagsinformation för planering, genomförande och uppföljning av vinterväghållningsverksamheten på det kommunala vägnätet i Göteborg.

Enligt projektledaren Hawzheen Karim på ViaPM, är projektet ”Införandet av Digital Vinterväglagsinformation för Effektiv och Hållbar Kommunal Vinterväghållning” en system- och teknikdemonstration där anonymiserade s.k. vehicle2infrastructure-data såsom vägfriktionsdata, lufttemperatur, position, etc samlas med hjälp av uppkopplade fordon. Data ska sedan bearbetas och kombineras med andra typer av infrastrukturrelaterade sensordata och användas som indata till att:

  • Utveckla prognosmodeller som levererar bättre väglagsprognoser med hög upplösning i tid och rum. Väglagsprognoserna blir sedan input till beslutsstödsystem i syfte att kunna planera och utföra vinterväghållningsåtgärder på ett effektivt och hållbart sätt.
  • Utveckla ett objektivt, heltäckande och kostnadseffektivt verktyg för leveranskontroll och uppföljning av vinterväghållning. Verktyget ska ge väghållarna ett användarvänligt verktyg där de på ett åskådligt sätt kan se uppfyllnad av satta krav på vinterväghållning.

– Vi jobbar tätt med Volkswagen-gruppen och har mjukvara i ca 3000 bilar i Göteborgsregionen samt ca en halv miljon totalt i Europa. Varje enskild bil mäter friktion/väglag, det man mäter är en mer representativ bild för vad förarna upplever än vad som tidigare använts. Med en så stor flotta kan man dessutom säga exakt hur halt det är på hela Göteborgs vägnätet. Samarbetet som görs nu med Göteborgs stad är jätteviktigt, då vi tillsammans ska undersöka hur man på bästa sätt bedriver vinterväghållning i städer. Data från fordonen kommer primärt användas för uppföljning som är en central del i att förstå vad som blir utkomsten av budget och prioritering. Utöver uppföljning kommer också bilarna larma när farliga situationer uppstår i regionen, säger Björn Zachrisson på NIRA Dynamics som ansvarar för mätningen av vägfriktion via sin fordonsflotta.

– De stora datamängder detta handlar om, med krav på tillgänglighet och säkerhet, förutsätter både informationskvalitet och kommunikationssäkerhet. Utmaningen att säkerställa leveransen består av flera moment: insamling, leverans, aggregering, beredning, visualisering och lagring. En annan utmaning ligger i det användargränssnitt som ska visualisera så stora datamängder, kombinerade med information från andra källor än fordonen själva, på ett överskådligt sätt men med möjlighet till detaljanalyser, säger Michael Wallin, ansvarig för ett arbetspaket som omfattar beskrivningen av nödvändiga IT- anpassning för mottagning, hantering och visualisering av digital väglagsinformation.

– Eftersom vägfriktionsdata från uppkopplade fordon är väldigt nytt pågår ett kontinuerligt arbete med att kontrollera så att informationen stämmer med verkligheten, fram till nu har alla de undersökningar vi gjort visat på bra korrelation mot rådande väglag säger Johan Casselgren, biträdande professor i experimentell mekanik och ansvarig för validering av vägfriktionsdata vid Luleå tekniska universitet..

Projektet omfattar också identifiering av de nödvändiga förutsättningar som krävs för implantering av den nya tekniken.

image-1

– En innovation är mer än bara teknikutveckling. Det handlar också om att anpassa ett helt ekosystem bestående av regelverk, affärsmodell, verksamhet/organisation och individer för att kunna realisera nyttorna. Utöver test och utvärdering av tekniken, kommer vi att arbeta med att identifiera och skapa de förutsättningar som krävs för implementering av digital vinterväglagsinformation hos Trafikkontoret, säger Anders Johnson på ViaPM, ansvarig för ett arbetspaket som syftar till att identifiera och analysera behov av anpassning av verksamhet, regelverk och affärsmodeller. – Digital vinterväglagsinformation skapar förutsättningar för en effektiv och hållbar vinterväghållning genom att skapa förutsättningen för att genomföra rätt åtgärd på rätt plats vid rätt tidpunkt. Detta kommer att leda till ökad ekonomisk hållbarhet genom en resurseffektiv vinterväghållningsverksamhet tack vare en optimerad verksamhet som baseras på bättre information och verktyg för planering, utförande och uppföljning av verksamheten. Trafikolycksrelaterade kostnader kommer också att minska genom ökad trafiksäkerhet och minskad risk för halka som resultat av en effektivare vinterväghållning. Trafikledningen blir också effektivare genom att samla in och leverera information om aktuella väglag med hjälp av uppkopplade fordon i realtid. Således kommer trafikanterna att få information om dålig väglag i realtid även vid snabba väderomslag och s.k. svart halka, säger Anders Asp på ViaPM, ansvarig för ett arbetspaket som omfattar formulering av krav och framtagning av underlag för framtida upphandling av fordonsdata.

– Implementeringen av digital vinterväglagsinformation skapar också förutsättningar för ökad ekologisk hållbarhet. Genom en effektiv planerad och utförd vinterväghållning kan resursanvändning optimeras och vinterväghållningens negativa påverkan minska, tex. Minskade utsläpp från underhållsfordon, minska användning av salt och andra halkbekämpningsmedel. Genom en effektivare vinterväghållning skapas förutsättningar för ökad användning av miljövänliga transporter genom att öka tillgängligheten på gång- och cykelbanor och kollektivtrafiken, säger Olivia Nilsson, planeringsledare på Trafikkontoret, ansvarig för ett arbetspaket som omfattar Trafikkontorets arbete med implementering av digital vinterväglagsinformation.

Implementeringen av digital vinterväglagsinformation kommer även leda till ökad social hållbarhet. Genom förbättrad och moderniserad fysisk och psykisk arbetsmiljö för beredskapshavare hos väghållarna och underhållsentreprenörer kommer branschen bli mer attraktivt och jämställd.